Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Cel przetwarzania danych osobowych:.

a) zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”),

b) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,.

c) prowadzenie analiz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,.

d) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c) RODO..

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy pośrednictwa, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych..

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze..

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO..

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem podjęcia przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości..

8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Sprzedaj Nieruchomość