Świadectwa charakterystyki energetycznej. Jakie zmiany po 28 kwietnia 2023?

Od 28 kwietnia 2023 każda osoba, które chce sprzedać swoją nieruchomość, będzie zobowiązana dostarczyć nabywcy Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla tej nieruchomości. Dotyczy to także osób, które chcą swój lokal wynająć. W takiej sytuacji będą mieć obowiązek przedstawić najemcy wyżej wspomniane świadectwo (nie dotyczy to umów najmu podpisanych przed 28 kwietnia 2023).

Kilka słów wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej korzysta z benefitów bycia w tej organizacji i jednocześnie dostosowuje swoje prawo i standardy do unijnych. Dlatego też, podobnie jak w pozostałych krajach Unii, Polska wprowadza Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, które po okresie przejściowym staną się obowiązkowe od dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Zasady ogólne:

Świadectwo sporządza się w przypadku budynku lub części budynku:

 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajmowanego,
 • którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej
 • przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Świadectwa nie sporządza się dla budynku:

 • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia
 • wbudowanego,
 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Świadectwa charakterystyki energetycznej w zależności od potrzeb są sporządzane:

 • dla całego budynku,
 • dla części budynku,

Część budynku lub części budynku – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku.

Jeśli ktoś sprzedaje mieszkanie inwestycyjne (np. wynajem pokoi) to wtedy świadectwo takie sporządza się tylko dla całego mieszkania (a nie dla każdego pokoju oddzielnie).

Obowiązek sporządzenia świadectwa leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Właściciel/ zarządca budynku/ części budynku/ osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/ osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, [lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3,] zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: 

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej. W przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez nich wniosku.

Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Świadectwo sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:

1) papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym

osoby uprawnionej, lub

2) elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Świadectwo energetyczne powinno zawierać charakterystykę techniczno-użytkową budynku oraz wskazówki dotyczące możliwości i sposobów obniżenia zużycia energii w budynku lub lokalu.

Strona główna przykładowego świadectwa charakterystyki energetycznej wygląda tak:

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;

2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;

3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę

energetyczną budynku lub części budynku;

4) oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Ważność świadectwa wynosi 10 lat.

W dużym skrócie, posiadając świadectwo charakterystyki energetycznej dla danej nieruchomości mamy informację na temat ilości energii, jaką potrzebujemy do jej ogrzania, co bezpośrednio przekłada się na ilość wydawanych przez nas pieniędzy. Możemy też w przybliżeniu określić, jaką kwotę będziemy musieli (jeśli trzeba) zainwestować, żeby poprawić parametry naszej nieruchomości, a co za tym idzie, podnieść jej rynkową wartość.

To tylko niektóre informację związanie ze świadectwami charakterystyki energetycznej.

Jeśli będziecie mieć więcej pytań możecie śmiało skontaktować się z jednym z naszych agentów, który udzieli Wam odpowiedniego wsparcia.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Place4You z siedzibą przy , (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@place4you.pl. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.